borup fliserens koncentreret 2,5ltr

borup fliserens koncentreret 2,5ltr

DKK 60,00 stk.
86 stk. på lager
86 stk. på fjernlager

Borup Flise Rens til effektiv grundrengøring og affedtning af fliser. Den løsner alt skidt og snavs samt "flisepest", så dine fliser nemt skrubbes helt rene bagefter.

Borup Flise Rens blandes med vand i forholdet 1:2.

1 dunk rækker op til 20 m2.

Inden afrensningen påbegyndes, kan fliserne med fordel vædes med rent vand først, så de er våde når Flise Rensen påføres. Ligeledes anbefales det at mos mellem fliserne fjernes inden afrensning.

Fliserne gennemvædes grundigt med opløsningen og skal virke i 20-30 minutter. Brug en kost til at fordele vandet og feje det rundt på fliserne. Lad være med at sprøjte og bær gummistøvler. Undgå at børn og husdyr færdes på de opfugtede arealer indtil fliserne efterføgende er skrubbet grundigt rene. Efter 20-30 minutter skrubbes fliserne grundigt med en stiv kost eller gulvskrubbe og masser af rent vand. Græs og prydplanter der grænser op til flisearealer, tager ikke skade ved afrensningen.

Større arealer rengøres nemmest i mindre etaper af 4-5m2 ad gangen. Undgå at få væsken på hud, tøj eller emner, der ikke tåler stærke baser.


Faresætninger:
H314 Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.

Sikkerhedssætninger P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P280 Bær beskyttelseshandsker / beskyttelsestøj / øjenbeskyttelse /
ansigtsbeskyttelse
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i
flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt
skylning.
P303+P361+P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj
tages straks af / fjernes. Skyl / brus huden med vand.
P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge.
P405 Opbevares under lås.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer.

+ -

Andre har også købt

granitskærver 8-16mm sort  20kg

granitskærver 8-16mm sort 20kg

Pris pr. stk.
DKK 17,00
61 stk. på lager
61 stk. på fjernlager
+ -